Katalog wyszukanych fraz
aaaaMoje wiersze-Dawideeek!aaaa
  • . 9. Stosujac wzory sumaryczne zapisz reakcję hydrolizy skrobi i sacharozy. Otrzymywane są zazwyczaj w reakcjach tłuszczów z alkaliami.
  • . Dokonuje podziału tłuszczów, białek i cukrów oraz zna skład. Zapisuje wzory sumaryczne i nazywa alkany, alkeny i alkyny do pięciu atomów węgla w.
  • Na podstawie wzoru ogólnego zapisuje wzór sumaryczny metanolu i etanolu. Wymienia rodzaje tłuszczów ze względu na ich pochodzenie.-zapisuje wzór węglowodoru na podstawie modelu i wzoru strukturalnego. Białek, tłuszczów w przyrodzie. Napisze wzór sumaryczny, opisze właściwości.
Zapisać wzory sumaryczne i strukturalne najważniejszych kwasów karboksylowych oraz nazwać je. Wskazać występowanie, otrzymywanie i znaczenie tłuszczów. Zapisuje wzory sumaryczne: glukozy, sacharozy, skrobi, celulozy. • wymienia występowanie tłuszczów i białek. • wie, na czym polega reakcja hydrolizy.Analizuje wzory poznanych kwasów i zapisuje wzór ogólny, podaje sposoby otrzymywania kwasów i. Zapisuje wzory sumaryczne wyższych kwasów tłuszczowych, określa. Opisuje sposób otrzymywania tłuszczów, zapisuje wzór strukturalny. Podać wzór ogólny tłuszczów. Pisać wzory sumaryczne i strukturalne oraz podawać. Zapisywać wzory półstrukturalne (grupowe) jednofunkcyjnych pochodnych.-zapisuje wzór węglowodoru na podstawie modelu i wzoru strukturalnego. Białek, tłuszczów w przyrodzie. Napisze wzór sumaryczny, opisze właściwości.Nazwa zwyczajowa, Nazwa systematyczna, Wzór sumaryczny, Temperatura topnienia (° c). Podwójnego licząc od grupy karboksylowej (np. ZapisΔ 9, 12 oznacza.Zbada właściwości chemiczne kwasów tłuszczowych; • zapisuje wzory sumaryczne kwasów tłuszczowych: palmitynowego, stearynowego i oleinowego; Zapisuje wzory sumaryczne glukozy, celulozy, skrobi, sacharozy. · wymienia występowanie tłuszczów i białek. · wie, na czym polega hydroliza. Potrafi zapisać reakcję otrzymywania tłuszczu i zmydlania tłuszczu z wykorzystaniem wzorów sumarycznych. • potrafi zapisać reakcje ilustrujące redukcyjne.

-umieć zapisać wzór sumaryczny na podstawie ilości atomów tworzących dany. Pochodnych węglowodorów, białek, tłuszczów, cukrów, tworzyw sztucznych.

Podaje wzory strukturalne cząsteczek na podstawie wzorów sumarycznych i odwrotnie. Potrafi zapisać wzory kwasów mrówkowego, octowego: omówić właściwości i. Zna podział tłuszczów, wie gdzie występują i jakie są ich właściwościzna.
Pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zapisuje przebieg reakcji polimeryzacji na przykładzie tworzenia się polietylenu; omawia pochodzenie tłuszczów i ich właściwości fizyczne;0 zapisuje wzory sumaryczne kwasów tłuszczowych: palmitynowego, stearynowego i oleinowego. 0 opisuje z czym mogą reagować kwasy. Zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu. Zna właściwości fizyczne tłuszczów i ich podział ze względu na pochodzenie i stan skupienia,. Zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne dwóch przedstawicieli alkanów. Omawia znaczenie tłuszczów dla organizmów żywych.Spełnia wymagania na ocenę dopuszczający; zna omawiane grupy funkcyjne; zapisuje wzory i wymienia nazwy alkoholi; podaje odczyny roztworów.Zapisuje wzory sumaryczne: glukozy, sacharozy, skrobi, celulozy. • wymienia występowanie tłuszczów i białek. • wie, na czym polega reakcja hydrolizy.Określić nazwy, wzory sumaryczne, strukturalne, pół strukturalne alkanów. Przeprowadzić reakcję zmydlania tłuszczu i zapisać odpowiednie równania.-zapisać wzory sumaryczne i kreskowe prostych związków. Określić znaczenie cukrów, tłuszczów, białek w organizmie człowieka.Zapisuje wzory sumaryczne kwasów tłuszczowych: palmitynowego, stearynowego i oleinowego; • opisuje, z czym mogą reagować kwasy tłuszczowe;Zapisuje wzory sumaryczne i kreskowe poznanych kwasów i wodorotlenków. Dokona podziału tłuszczów za względu na: stan skupienia i pochodzenie oraz poda.Pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech pierwszych węglowodorów nasyconych; zapisuje wzór grupy karboksylowej; • wymienia właściwości kwasów tłuszczowych; tłuszczowych z wodorotlenkami i pisze równania tych reakcji;Jest on syntetyzowany w trakcie spalania białek, tłuszczów i węglowodanów. Jej wzór można więc zapisać jako: ch2oh– choh– choh– choh– choh– cho. Jej wzór sumaryczny natomiast to c6h12o6. Prawie wszystkie węglowodany, jakie. 3) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje. Opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie.-zna nazwy zwyczajowe, wzory sumaryczne oraz występowanie. Kwasu mrówkowego i octowego. Umie zapisać równania reakcji otrzymywania tłuszczów.Zapisuje wzory sumaryczne: glukozy, sacharozy, skrobi, celulozy. • wymienia występowanie tłuszczów i białek. • wie, na czym polega reakcja hydrolizy. Jej wzór można więc zapisać jako: ch2oh-choh-choh-choh-choh-cho. Iv] Jej wzór sumaryczny natomiast to c6h12o6.Zmydlanie tłuszczu– otrzymywanie mydła– zapis równania reakcji. Jak pisać wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych i jak odczytywać ich.Zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek; opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz.Zapisuje wzory strukturalne na podstawie sumarycznych i odwrotnie. Przykłady występowania tłuszczów w przyrodzie, napisze wzór sumaryczny glukozy i. Zapisuje wzory kwasów: mrówkowego i octowego. Napisze wzór sumaryczny i. Odróżnia tłuszcze od substancji tłustych od np. Oleju maszynowego. Jest on syntetyzowany w trakcie spalania białek, tłuszczów i. Jej wzór sumaryczny natomiast to c6h12o6. Prawie wszystkie węglowodany. Grupę aldehydową w chemii zapisuje się jako: r-cho; j. m. a. To tzw. Jednostka masy atomowej.
3) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje. 10) klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru. 3) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje właściwości. Opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie. -zapisuje wzór węglowodoru na podstawie modelu i wzoru strukturalnego. Tłuszczów w przyrodzie. Napisze wzór sumaryczny, opisze właściwości.


-zapisać cząsteczkę za pomocą wzoru sumarycznego i strukturalnego. Zapisać równania reakcji spalania kwasów tłuszczowych i otrzymywania mydła.Zapisuje wzory sumaryczne typowych tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli. Wyjaśnia na czym polega proces utwardzania i zmydlania tłuszczu. Ocena dobra.Zapisuje wzory sumaryczne: glukozy, sacharozy, skrobi, celulozy. • wymienia występowanie tłuszczów i białek. • wie, na czym polega reakcja hydrolizy. Zapiszę wzór sumaryczny związku chemicznego na podstawie wzoru. Dokona podziału tłuszczów ze względu na: stan skupienia i pochodzenie oraz poda po jednym. Dostateczny-to co na dopuszczający i ponadto pisze wzory sumaryczne i. Wzór ogólnego alkoholi jednowodorotlenowych; nie zapisuje wzoru grupy karboksylowej; tłuszcz od oleju mineralnego; pisze wzór cząsteczki tłuszczu, wie. Zapisuje wzory strukturalne na podstawie sumarycznych i odwrotnie. Wymieni pierwiastki wchodzące w skład białek, węglowodorów, i tłuszczów. 3) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje. 1) opisuje proces zmydlania tłuszczów; zapisuje (słownie) przebieg tej reakcji;W skrócie zapisuje się to w następujący sposób: ch3– ch2– ch2– ch2– ch3. Jest on syntetyzowany w trakcie spalania białek, tłuszczów i. Jej wzór sumaryczny natomiast to c6h12o6. Innym ważnym cukrem prostym jest fruktoza.Zapisuje wzory sumaryczne: glukozy, sacharozy, skrobi, celulozy. Wymienia występowanie tłuszczów i białek. Wie, na czym polega reakcja hydrolizy.


Potrafi biegle pisać wzory sumaryczne, strukturalne i elektronowe cząsteczek. Biegle zapisuje równania chemiczne oraz samodzielnie je układa i odczytuje. Napisać równanie otrzymywania mydła z tłuszczu, wyjaśnić proces utwardzania


. Wzór sumaryczny to jest wzór pisany zapisywany nazwami. i tak przy h mamy 2 a przy o-1 (ale 1 się nie zapisuje-to bez sensu;

Wzorowi sumarycznemu. Zapisuje równanie reakcji z wykorzystaniem wzorów ogólnych szeregów. Zapisuje wzór tłuszczu nasyconego i nienasyconego. Uczeń umie zapisać wzory sumaryczne i półstrukturalne kwasów karboksylowych (c). Uczeń umie zapisać równania reakcji otrzymywania tłuszczów.
Wymienia wspólne właściwości kwasów i zasad, zapisuje wzory sumaryczne. Podaje wzór ogólny tłuszczów, potrafi przeprowadzić i zapisać równanie reakcji.Umieć podać przykłady tłuszczów roślinnych i zwierzęcych; Umieć zapisać wzory sumaryczne i strukturalne określonych alkoholi, kwasów karboksylowych i.Zapisać wzory sumaryczne i strukturalne najważniejszych kwasów karboksylowych oraz nazwać je. Wskazać występowanie, otrzymywanie i znaczenie tłuszczów.-zapisuje wzory strukturalne na podstawie sumarycznych i odwrotnie. Napisze równania reakcji otrzymywania mydła z tłuszczów.-zapisuje wzory sumaryczne kwasów tłuszczowych: palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Wyjaśnia budowę wyższych kwasów karboksylowych, porównuje kwasy.Napisać wzory sumaryczne i strukturalne węglowodorów (do pięciu atomów węgla) w. Zapisać równanie reakcji zmydlania tłuszczu.Podaje wzory sumaryczne i strukturalne alkenów i alkinów. Zapisze wzory przykładowych kwasów tłuszczowych. Zapisuje wzór sumaryczny glukozy.
3) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; opisuje właściwości i. Opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie pozwalające.Zapisuje proste wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych. Tłuszczów. • wymienia jakie pierwiastki wchodzą w skład.Podanym wzorze sumarycznym. • objaśnia rolę. h2so4 w r. Estryfikacji. • pisze równ. r. Całk. Spalania estrów. • zapisuje równ. r. Octanu etylu.Zna wzory sumaryczne i nazwy alkanów o liczbie atomów węgla 11– 15; zapisuje wzór grupy karboksylowej; wymienia właściwości kwasów tłuszczowych; tłuszczowych z wodorotlenkami i pisze równania tych reakcji;Zapisuje wzory sumaryczne typowych tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli; wyjaśnia znaczenie tłuszczów w diecie człowieka-wysoka kaloryczność.Umie nazwać aminy i aminokwasy podane przez nauczyciela napisać ich wzory. Umie zapisać reakcje otrzymywania mydeł i tłuszczy wzorami sumarycznymi.
File Format: pdf/Adobe Acrobatćwiczeniach zapisów ich wzorów (tylko sumarycznych) omawiamy oddziaływania polarnych. Pisze wzór cząsteczki tłuszczu i omawia jego budowę;

Zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tlenków węgla, kwasu węglowego oraz. Wyjaśnia znaczenie tłuszczów w diecie człowieka-wysoka kaloryczność.Pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zapisuje wzór grupy karboksylowej; · wymienia właściwości kwasów tłuszczowych; tłuszczowych z wodorotlenkami i pisze równania tych reakcji; Potrafi ustalić wzory sumaryczne kwasów i wodorotlenków. • oblicza liczbę atomów wchodzącej w. Zapisuje równania hydrolizy i zmydlania tłuszczów.

ü zapisać wzory sumaryczne, strukturalne i grupowe węglowodorów szeregu. ü wyjaśnić, na czym polega proces zmydlania i utwardzania tłuszczów.Cząsteczek, dlatego zapis wzoru strukturalnego jest czysto teoretyczny. Przyporządkowuje wzory sumaryczne wyższych kwasów tłuszczowych do ich nazw.

Wzory strukturalne, półstrukturalne, sumaryczne i wzór ogólny alkoholi. Zapisać równanie reakcji estryfikacji. Określić rolę tłuszczów w organizmie.

Zapisuje równania reakcji, analogiczne do poznanych na lekcji (analizy, syntezy, wymiany); ustala wzór sumaryczny węglowodoru na podstawie składu procentowego i gęstości; pisze równania reakcji utwardzania i zmydlania tłuszczów.

Rozumie różnicę między tłuszczem a substancją tłustą. Rozumie budowę białek. Umie zapisać równanie reakcji spalania glukozy. Zna wzór sumaryczny glukozy.Potrafi zapisać wzory sumaryczne i strukturalne oraz poda nazwy tlenków na. Wyjaśni proces utwardzenia (uwodornienia) tłuszczów naturalnych na.3) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje. 10) klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru.-zapisuje wzory strukturalne na podstawie sumarycznych i odwrotnie. Wymieni pierwiastki wchodzące w skład białek, węglowodorów, i tłuszczów. Napisze wzory sumaryczne i strukturalne oraz poda nazwy kwasów i wodorotlenków, soli. Zapisze reakcje kwasu octowego z magnezem i wodorotlenkiem sodu. Wymieni pierwiastki wchodzące w skład białek, węglowodanów i tłuszczów.

Ogólnie można ją zapisać: kwas+ alkohol-> ester+ woda. nazwa i wzrÓr sumaryczny alkoholu. nazwa i wzÓr sumaryczny. Występują w przyrodzie w postaci półpłynnych substancji, które wyglądem przypominają tłuszcz lub wosk.Zapisać wzory sumaryczne podać nazwy związków kompleksowych. i odwrotnie). Tłuszcze. Parametry określające właściwości tłuszczów. Wyjaśnić związki.Omówić budowę chemiczną tłuszczów oraz przedstawić modelowo cząsteczkę tłuszczu; — zapisać wzory sumaryczne i strukturalne określonych alkoholi.Ø pisze wzory sumaryczne na podstawie wzorów kreskowych związków chemicznych. Ø zapisuje równania hydrolizy i zmydlania tłuszczów.Zapisuje wzory strukturalne na podstawie sumarycznych i odwrotnie. Napisze równania reakcji otrzymywania mydła z tłuszczów.

File Format: pdf/Adobe Acrobatzapisze wzór sumaryczny na podstawie wzoru strukturalnego. Napisze równania reakcji otrzymywania mydła z tłuszczów. − wyjaśni na czym polega proces.

Pisać wzory sumaryczne i podać nazwy systematyczne zasad; znaczenia tłuszczów dla diety człowieka; • podać ogólny wzór amin i-rzędowych i na.
  • Jaka jest rola wartościowości przy poprawnym zapisie wzoru sumarycznego soli. Zapisać równania reakcji spalania kwasów tłuszczowych.
  • Poniżej przedstawiono wzory sumaryczne dwóch nierozpuszczalnych w wodzie. Zapisz wzory substancji, które pełnią w tej reakcji rolę utleniacza i. Napisz równanie tej reakcji przyjmując, że cząsteczki tłuszczu zbudowane są.
  • Zapisuje wzory sumaryczne: glukozy, sacharozy, skrobi, celulozy. • wymienia występowanie tłuszczów i białek. • wie, na czym polega reakcja hydrolizy.
  • Potrafi zapisać wzory sumaryczne, strukturalne: tlenków, wodorotlenków, kwasów. Zapisuje równania hydrolizy estrów, zmydlania, utwardzania tłuszczów
  • . Gliceryna powstaje także w skutek hydrolizy tłuszczów oraz jako Jeden z. Wzór sumaryczny. ch2ohchohch2oh. Portal Zgapa. Pl nie jest. Zapisuje tekst w formacie*. Rtf który możesz otworzyć edytorze tekstu np ms Word.C) rolę białek, cukrów i tłuszczów w przyrodzie. c) przedstawia wzory sumaryczne, strukturalne. b) zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne.

Moje wiersze-Dawideeek!